Polityka Prywatności

I. Podstawowe cele Polityki prywatności

 • Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu http://dobrepraktykivat.pl/ (dalej jako „Serwis”), w tym jego podstron, współadministrowanych w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”) przez Spółkę AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 20, 35-315 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000535885, NIP: 8133699440, REGON: 360354288 (dalej jako „AXELO” lub „Spółka”), a także przez Stowarzyszanie Podkarpacki Klub Biznesu z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 27, 35-205 Rzeszów, KRS: 0000022687, NIP: 8133189963, REGON: 691531890 oraz przez Sądecką Izbę Gospodarcza z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, KRS: 0000043252, NIP: 7341002802, REGON: 004423720 (łącznie dalej jako „Administratorzy”).
 • Warunki i zasady współadministrowania danymi osobowymi Użytkowników Serwisu uregulowane zostały w odrębnej umowie współpracy zawartej pomiędzy Administratorami wymienionymi w ust. 1 powyżej.
 • Administratorzy oświadczają, że w ramach prowadzonych działalności gospodarczych przetwarzają dane w sposób profesjonalny, posiadają w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz dają rękojmię należytego przetwarzania, zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i zobowiązują się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym spełnić wszystkie wymagania wynikające z zapisów RODO.
 • Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, gromadzonych podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 • Nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w zgodzie z przepisami RODO.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych w Serwisie

II.I Korzystanie z Serwisu – zasady ogólne

 • Dane osobowe osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratorów poprzez wspólne ustalanie celów i sposobów przetwarzania, w szczególności w celach:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników Serwisu w zakresie prezentowania oferty Administratorów i umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu (w tym w szczególności w przypadku korzystania przez Użytkowników z usługi Formularz, w celu rejestracji zgłaszanych propozycji praktyk VAT w ramach konsultacji podatkowych w sprawie „listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego”), w tym w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także w celu dopasowywania usług do potrzeb Użytkownika, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewniania bezpieczeństwa usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,
  • marketingowych Administratorów, w tym analizowania i profilowania danych w celu oceny, jakimi produktami bądź usługami Użytkownik może być zainteresowany – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • marketingowych, polegających na wysyłce informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • udziału w usłudze Newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), dalsze przetwarzanie danych w ramach usługi Newsletter, w tym kierowanie w ramach tej usługi do Użytkowników treści marketingowych oraz profilowanie, oparte jest na niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadnionym interesie Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newsletteru,
  • kontaktu z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane przez nich wiadomości i zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji/uwag, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratorów danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Administratorzy przetwarzają w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników:
  • adres IP,
  • adres poczty elektronicznej.
 • Szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach zostały opisane w odpowiednich punktach poniżej.
 • Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administratorzy przetwarzają również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Korzystanie z większości usług i funkcjonalności Serwisu nie wymaga od Użytkownika podawania danych osobowych.

III. Pliki Cookies oraz podobna technologia – informacja o plikach Cookies

III.I. Definicje

 • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratorów - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratorów, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratorów, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.dobrepraktykivat.pl.
 • Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 • Użytkownik - oznacza podmiot lub osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

III.II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 • Stosowane przez Administratorów Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Administratorzy wykorzystują dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie działania przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają lub wykorzystują pliki cookies.

III.III. Rodzaje wykorystywanych Cookies

 • Administratorzy wykorzystują Cookies własne do celów statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i dopasowanych treści, a w szczególności do:
  • dostosowania wyświetlonej zawartości do preferencji Użytkownika,
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,
  • uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie,
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu ofert usług i produktów,
  • poprawnej i bezpiecznej konfiguracji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • Administratorzy usługi mogą wykorzystać Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do Serwisu za pomocą serwisu Google.
 • Administratorzy usługi wykorzystują Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com.

III.IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • W każdej przeglądarce internetowej Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookies w podany niżej sposób. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.
  • Wyłączenie obsługi cookies w poszczególnych przeglądarkach:

  • Google Chrome:
   Menu przeglądarki (w prawym górnym rogu): zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: • Usuwanie plików cookie • Domyślne blokowanie plików cookie • Domyślne zezwalanie na pliki cookie • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
  • Internet Explorer:
   Menu przeglądarki (prawy górny róg): zakładka Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
  • Mozilla Firefox:
   Menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka. Opera Menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
  • Safari:
   Menu przeglądarki: Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie”. Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez Administratorów przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody albo zgłoszenia sprzeciwu.
 • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 • Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

V. Uprawnienia Użytkownika

 • Użytkownikowi przysługuje w szczególności prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawa wymienione w ust. 1 powyżej, oraz inne przysługujące Użytkownikowi polegają na:
  • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu;
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia) oraz gdy przetwarzanie danych opiera się na przesłance niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
 • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do każdego z Administratorów z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Odpowiedzialny za umożliwienie Użytkownikom wykonania praw, o których mowa w powyżej, jest każdy z Administratorów.

VI. Odbiorcy danych

 • W związku z realizująca usług dostępnych w Serwisie Administratorzy przekazywać będą pozyskane dane osobowe do firm obsługujących ich w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla niego działania marketingowe, w tym do:
  • podmiotów dostarczających i wspierających systemy teleinformatyczne w celu obsługi Serwisu, w tym TOMCZAK STANISŁAWSKI MARKETING Sp. z o.o., jako realizatora Serwisu,
  • podmiotów świadczących usługi związane z bieżącą działalnością, w tym podmiotów świadczących usługi księgowe,
  • na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
 • Administratorzy zastrzegaja sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 • Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu dane osobowe Użytkowników przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
  • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 • Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych

 • Administratorzy danych osobowych dokładają szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniają, aby dane te były:
  • poprawne i przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • odpowiednie i nie nadmiarowe,
  • dokładne i aktualne,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane bezpiecznie w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
  • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
 • Administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administratorzy na bieżąco prowadzą analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nich w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administratorzy dbają o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 • Administratorzy podejmują wszelkie niezbędne działania, by także ich podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratorów.

IX. Kontakt

 • Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować do punktu kontaktowego

  AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k.
  z siedzibą w Rzeszowie,
  ul. Rejtana 20, 35-315 Rzeszów
  axelo@axelo.pl

X. Postanowienia końcowe

 • Niniejsza wersja Polityki prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
 • Administratorzy mają prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz regulujących prawa konsumentów, a ponadto w sytuacji wdrażania lub zmiany stosowanych przez Administratorów rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym spowodowanych postępem w dziedzinie technologii internetowej. Administratorzy będą informować o zmianach poprzez zamieszczanie w Serwisie zmienionej wersji Polityki i stosownego komunikatu informującego o zmianach i terminie ich wejścia w życie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności nie wpływa na ważność pozostałych postanowień oraz niniejszego dokumentu jako całości. W takiej sytuacji Administratorzy zobowiązują się w miejsce postanowienia nieważnego do sformułowania postanowienia ważnego, zwłaszcza w zakresie celu niniejszego dokumentu.
 • Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny i dotyczy jedynie Serwisu Administratorów. W przypadku korzystania z innego serwisu, zaleca się zapoznanie z polityką prywatności tam obowiązującą.